Genieten van de zomer..

Tijdens de periode 21 juni tot en met 12 juli doen wij het wat rustiger aan.. Natuurlijk kun je wel een bestelling in onze webshop plaatsen, maar houd er rekening mee dat de levertijd iets langer is. (3 tot 4 werkdagen). Dank voor het begrip en iedereen een fijne zomer gewenst, dat de zon maar eens mag gaan schijnen!

 

Toggle Nav
Winkelwagen
Sluiten
 • Menu
 • Setting

Algemene voorwaarden van De Kaartenmakers

De Kaartenmakers Uitgeverij van verrassende producten.

Oktober 2017

Onderstaand vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn zo zorgvuldig mogelijke samengesteld en beschermen u en onze belangen. Uiteraard werken wij in de geest van deze voorwaarden, maar kunt er zeker van zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om uw order zo goed en snel mogelijk te leveren. Wij zijn blij met elke (betalende) klant en met elke order. Wij stellen een prettige relatie met onze klanten zeer op prijs. U kunt ons daarom binnen onze openingstijden altijd bellen en bezoeken. Van harte welkom!

Tamira Theunissen.

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Ondernemer:
  De rechtspersoon handelend onder “De Kaartenmakers”, die producten en/of diensten via haar webshop - op afstand - aan Klanten aanbiedt;
 2. De Klant/Klanten:
  Klanten van De Kaartenmakers kunnen zijn:
  Bedrijven - natuurlijke of rechtspersonen, die zakelijke (kerst)kaarten inkopen om deze te versturen naar  hun relaties of andere producten (BtoB - Business to Business);
  Winkeliers (Retailers) - natuurlijke of rechtspersonen, die producten van De Kaartenmakers inkopen om deze door te verkopen aan hun klantenkring, voornamelijk in winkels (BtoB - Business to Business);
  Consumenten - natuurlijke personen, die niet handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf (BtoC - Business to Consumer).

  Klanten gaan via de webshop van De Kaartenmakers uitsluitend een Overeenkomst op afstand aan met Ondernemer.
  Overigens is de Klant van harte welkom om de producten te komen bekijken ten kantore van Ondernemer (De Kaartenmakers) te Haarlem.
 3. Overeenkomst op afstand:
  een overeenkomst waarbij in het kader van een door Ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand (website, webshop, e-mail e.d.);
 4. Techniek voor communicatie op afstand:
  Middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat Klant en Ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Bedenktijd:
  De termijn waarbinnen de Klant gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 6. Herroepingsrecht:
  De mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 7. Dag:
  Kalenderdag/werkdag.
 8. Duurzame gegevensdrager:
  Elk middel dat Klant of Ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt, waaronder ook e-mail;
 9. Digitale inhoud:
  Gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden.

 

Artikel 1 - Identiteit van de ondernemer

De Kaartenmakers handelend onder de naam/namen:
De Kaartenmaker.nl en Cardcom.nl en DeKerstkaartenmakers.nl

Vestigings- en postadres:
Wateringweg 50
2031 EJ Haarlem
E-mailadres: service@DeKaartenmakers.nl
KvK-nummer: 34325761
BTW-identificatienummer: NL147018523B01

Bereikbaarheid: maandag t/m vrijdag van 9:00 uur tot 17:00 uur.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

 1. De algemene voorwaarden van De Kaartenmakers zijn van toepassing op elk aanbod van Ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Ondernemer en Klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt aan Klant gevraagd deze algemene voorwaarden te lezen. Deze staan altijd goed vindbaar op de site van De Kaartenmakers. Klant is verplicht om op de site te bevestigen dat hij/zij de voorwaarden gelezen en begrepen heeft. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, kunnen deze voorwaarden - voordat de overeenkomst op afstand wordt afgesloten - op verzoek van Klant kosteloos worden toegezonden.
 3. Indien de overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten, kan in afwijking van het vorige lid en voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, de tekst van deze algemene voorwaarden langs elektronische weg aan Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 4. Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, is het tweede en derde lid van toepassing en kan Klant zich in geval van tegenstrijdige algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem/haar het meest gunstig is.
 1. De Kaartenmakers heeft het recht om deze voorwaarden en de inhoud van de webshop ten alle tijden te wijzigen.

Artikel 3 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod middels een op verzoek uitgebrachte offerte een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Klant mogelijk te maken. Als De Kaartenmakers gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke, duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden De Kaartenmakers niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit betreft o.m.:
 • de prijzen inclusief omzetbelasting en exclusief omzetbelasting;
 • de eventuele kosten van aflevering;
 • de werkwijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;
 • de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;
 • de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;
 • de wijze waarop Klant, voor het sluiten van de overeenkomst, wijzigingen kan aanbrengen in de reeds verstrekte order;
 • overeenkomsten met De Kaartenmakers kunnen uitsluitend in het Nederlands gesloten worden. Ondernemer kan zorgen voor een vertaling van de overeenkomst in Engels en Duits.
 • De Kaartenmakers houdt zich uiteraard aan alle geldende wettelijke voorschriften en/of gedragcodes.

Artikel 4 - De overeenkomst

 1. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment dat
  a.    Klant het ordertraject in De Kaartenmakers-webshop compleet heeft
         doorlopen en succesvol heeft afgerond en de order heeft verzonden;
  b.    Klant de uitgebrachte offerte (het aanbod) heeft aanvaard en als
         hij/zij voldaan heeft aan de gestelde voorwaarden.
 2. Indien Klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt De Kaartenmakers direct langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, kan Klant de overeenkomst ontbinden.
 3. Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft
  De Kaartenmakers passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien Klant elektronisch kan betalen, zal
  De Kaartenmakers daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 4. De Kaartenmakers kan zich - binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of Klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien De Kaartenmakers op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
 5. De Kaartenmakers zal bij elke order voor een product of dienst aan Klant de volgende informatie verstrekken, via email of via de site:
  a.    het bezoekadres van de vestiging van De Kaartenmakers waar Klant
         met klachten terecht kan;
  c.     de informatie over eventuele bestaande service na aankoop en
         garanties;
  e     de prijs van het bestelde product, exclusief en inclusief belastingen en
         alle eventuele extra kosten, zoals orderkosten en verzendkosten,
         alsmede de wijze van betalen en van afleveren.
 6. Indien De Kaartenmakers zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.
 7. Klant én De Kaartenmakers erkennen dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen voor o.a. de betaling, de bestelling, het goedkeuren van een proef. Middels het accepteren van deze Algemene voorwaarden bevestigt Klant deze erkenning.

Artikel 5 - Herroepingsrecht bij levering van producten

 1. Bij de aankoop van standaard-producten heeft Klant de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
  14 dagen. De Kaartenmakers mag vragen naar de reden van herroeping. De termijn gaat in op de dag nadat Klant of een derde namens Klant, niet de vervoerder, het product heeft ontvangen.
 2. Tijdens deze termijn zal Klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij/zij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of Klant het product wenst te behouden. Indien Klant van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij/zij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan De Kaartenmakers retourneren, conform de door Ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
 3. De regel is dat Klant eerst 14 dagen heeft voor het melden van retour, na deze melding heeft de klant nogmaals 14 dagen voor het retourneren zelf. De Kaartenmakers zullen overgaan tot terugbetaling binnen 14 dagen, mits het product in goede orde is ontvangen door De Kaartenmakers.
 4. Mochten Klant en De Kaartenmakers er samen niet uitkomen, dan kan Klant het geschil aanmelden voor bemiddeling via Stichting WebwinkelKeur  https://www.webwinkelkeur.nl/kennisbank/consumenten/geschil. Vanaf 15 februari 2016 is het voor consumenten in de EU ook mogelijk om klachten aan te melden via het ODR-platform van de Europese Commissie. Dit ODR-platform is te vinden op http://ec.europa.eu/odr. Wanneer uw klacht nog niet elders in behandeling is dan staat het u vrij om uw klacht te deponeren via het platform van de Europese Unie.

Artikel 6 - Kosten in geval van herroeping

 1. Indien Klant gebruik maakt van zijn/haar herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending voor zijn rekening.
 2. Indien Klant een bedrag betaald heeft, zal De Kaartenmakers dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.

Artikel 7 - Uitsluitsel herroepingsrecht

 1. Indien Klant niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door Ondernemer alleen worden uitgesloten indien De Kaartenmakers dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld.
 2. Het herroepingsrecht is zonder meer uitgesloten voor producten:
  a.    die door De Kaartenmakers tot stand zijn gebracht overeenkomstig
         specificaties van Klant (bijv. Kerstkaarten, Geboortekaartjes
         of andere kaarten met persoonlijke, voor akkoord gegeven indruk);
  b.    die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
 3. Het herroepingsrecht is ook uitgesloten voor onder lid 2 genoemde producten, zodra De Kaartenmakers gestart is met de productie van deze persoonlijke en derhalve unieke producten. Klant is gehouden de tot moment van herroeping door De Kaartenmakers gemaakte kosten te vergoeden.

Artikel 8 - De prijs

 1. De vermelde prijzen in de webshop van De Kaartenmakers en/of de genoemde prijzen in een aanbod van De Kaartenmakers van de aangeboden producten en/of diensten worden niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan De Kaartenmakers producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de papier en kartonmarkt, waar De Kaartenmakers geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:
  a.    deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  b.    Klant de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de
         dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 2. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW. Voor de volledigheid en ter informatie voor Bedrijven en Winkeliers, die BTW kunnen verrekenen in hun belastingaangifte, zijn de prijzen ook exclusief BTW vermeld.

Artikel 9 - Garantie

 1. De Kaartenmakers staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan in de webshop, in het aanbod en in de overeenkomst vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Een door De Kaartenmakers als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die Klant ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van De Kaartenmakers jegens Klant kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.
 3. Voorafgaand aan de productie en levering van door Klant bestelde unieke en persoonlijke producten, zoals specifiek ontworpen kaarten, krijgt Klant altijd een voor akkoord te geven proef. Indien Klant deze proef akkoord heeft gegeven, is deze proef leidend voor de productie en levering.
  Het is voor Klant derhalve niet mogelijk aanspraak te maken het herstellen van onverhoopte tekortkomingen zonder vergoeding van door De Kaartenmakers te maken kosten. Ook kan Klant in dergelijke gevallen geen aanspraak maken op het vergoeden van eventueel door Klant zelf gemaakte kosten om de tekortkomingen te herstellen.

Artikel 10 - Levering en uitvoering

 1. De Kaartenmakers zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat Klant aan Ondernemer kenbaar heeft gemaakt.
 3. Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal De Kaartenmakers geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen de eventueel afgesproken leveringstermijn uitvoeren, tenzij overmacht heeft opgetreden.
  Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt Klant hiervan zo spoedig mogelijk nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, zonder recht op eventuele schadevergoeding.
 4. Voor de verzending van de producten maakt De Kaartenmakers uitsluitend gebruik van gerenommeerde transportbedrijven, zoals Postnl en DHL. De Kaartenmakers kan niet aansprakelijk gesteld worden voor vertraging in de levering van producten, indien deze veroorzaakt is door deze bedrijven. De Kaartenmakers zal in onverhoopte gevallen haar best doen om de vertraging tot een minimum te beperken en Klant middels relevante informatie op de hoogte houden.
  De Kaartenmakers is verplicht producten opnieuw te leveren, indien de vertraging langer duurt dan 10 werkdagen gerekend vanaf de overeengekomen leverdatum.
  Klant is gerechtigd de order te annuleren indien de vertraging langer duurt dan 10 werkdagen gerekend vanaf de overeengekomen leverdatum, zonder recht op eventuele schadevergoeding.
  Voor leveringen naar het buitenland is de verzendtijd langer en zijn de kosten hoger. Verzending naar het buitenland gaat altijd tegen vooraf overeengekomen voorwaarden.
 5. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal De Kaartenmakers het bedrag dat Klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 6. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal De Kaartenmakers zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
  Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten.
  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan Klant bij De Kaartenmakers, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 11 - Betaling

 1. Producten die via de webshop besteld worden, dienen direct tijdens de bestelling via het betaalsysteem betaald te worden.
 2. Leveringen aan bedrijven, met een kenbaar gemaakt nummer van de Kamer van Koophandel, kunnen - indien overeengekomen - achteraf betaald worden.
 3. Bij betaling achteraf, indien niet anders is overeengekomen, dienen de door Klant verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het product en/of binnen veertien dagen na factuurdatum.
 4. Voor producten die onder Rembours geleverd worden, betaalt Klant het totale bedrag verhoogd met € 10,00 rembourskosten aan de postbode.
 5. Klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Ondernemer te melden.
 6. In geval van wanbetaling van Klant heeft De Kaartenmakers behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 7. Indien onverhoopt tot incasso overgegaan moet worden, zijn alle buitenrechtelijke kosten en wettelijke rente voor rekening van Klant.

Artikel 12 - Klachtenprocedure

De Kaartenmakers heeft onderstaande klachtenprocedure ontwikkeld. Deze is  via haar website voldoende bekend gemaakt. Onverhoopte klachten worden uitsluitend volgens overeenkomstig deze klachtenprocedure afgewikkeld.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen acht dagen, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij
  De Kaartenmakers, nadat Klant de gebreken heeft geconstateerd.
 2. Bij De Kaartenmakers ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door De Kaartenmakers binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer Klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 3. Alle gegevens, modellen en afbeeldingen betreffende kleuren, materialen, maten en afwerking gelden als indicatie. Afwijkingen hierin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding, indien deze afwijkingen van geringe betekenis zijn.
  Kleuren van computerscherm zijn geen geldige referentie voor de kleuren van het werkelijke product. Bij twijfel kan Klant een kleurmodel aanvragen.
 4. Klant controleert na ontvangst de aantallen en de kwaliteit van de producten. Mochten de producten niet aan de verwachtingen van Klant voldoen dan wordt De Kaartenmakers hier zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 3 werkdagen, van op de hoogte gebracht.
  De Kaartenmakers verplicht zich haar uiterste best te doen om de klacht z.s.m. en naar volle tevredenheid op te lossen. Indien de producten reeds door Klant gebruikt/verstuurd zijn kan De Kaartenmakers geen klachten meer in behandeling nemen.
 5. De Kaartenmakers is niet aansprakelijk voor onverhoopte fouten in het product indien het product conform door Klant goedgekeurde proef is geproduceerd. Mocht Klant een fout over het hoofd hebben gezien dan biedt De Kaartenmakers aan het product over te maken tegen 50% van de oorspronkelijke drukkosten en 75% van de oorspronkelijke kaartkosten.
  Mocht de onverhoopte fout veroorzaakt zijn door De Kaartenmakers, dan zijn de kosten van de herproductie uiteraard voor rekening van Ondernemer.

Artikel 13 - Privacy

 1. Alle persoonsgegevens worden uitsluitend door De Kaartenmakers gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.

Artikel 14 - Auteursrecht

 1. Op alle op de site van De Kaartenmakers afgebeelde ontwerpen rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming vooraf van De Kaartenmakers. Om deze reden is het niet mogelijk kaarten zonder een van onze logo’s op de achterzijde te bestellen.

Artikel 15 - Rechten van intellectueel eigendom

 1. Niets van deze website of de producten mag worden verveelvoudigd of openbaar gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van De Kaartenmakers.
 2. Klant erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectueel en industrieel eigendom met betrekking tot de door De Kaartenmakers aan Klant geleverde producten, materialen en informatie, waaronder de vormgeving van monsters, producten verpakkingen, e.d. vormgeving, berusten bij De Kaartenmakers of haar toeleveranciers.
 3. Indien De Kaartenmakers producten vervaardigt op grond van uitdrukkelijke aanwijzingen van Klant, middels door Klant aangeleverde specificaties en ontwerpen of schetsen, staat Klant er voor in dat geen inbreuk op rechten van derden gemaakt wordt. Klant vrijwaart De Kaartenmakers voor aanspraken van derden ter zake en vergoedt alle door De Kaartenmakers in verband met deze aanspraken gemaakte kosten.

Artikel 16 - Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen De Kaartenmakers en de Klant is Nederlands recht van toepassing, ook indien de Klant woonplaats in het buitenland heeft.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze Algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

Artikel 17 - Aanvullende bepalingen inzake kaarten

 1. Kaarten kunnen bestaan uit meerdere delen, deze zijn door Klant zelf samen te stellen, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Indien Klant te weinig kaarten, met een persoonlijke, dus unieke opdruk, heeft besteld kunnen deze nabesteld worden.
  Indien de kaarten nog niet ingedrukt zijn berekent De Kaartenmakers
  € 5,00 administratiekosten.
  Indien de kaarten reeds ingedrukt zijn is de nabestelling een nieuwe order, uit  coulance berekent De Kaartenmakers 50% van de drukkosten.

Bij vragen of onduidelijkheden: neem aub. contact op met De Kaartenmakers (tel. 023 – 540 09 52) zodat wij u persoonlijk te woord kunnen staan met antwoorden en advies.